Bài tập nhiệt độngThứ 7, 23/04/2011 | 19:32:37 PM

                                         BÀI TẬP NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

Họ tên thí sinh:................................Trường:....................................

Lớp:................

Bài 1:         Năng lượng mạng lưới

1/ Thiết lập một chu trình nhiệt động(chu trình Born-Fajans-Haber),thể hiện sự tạo thành của oxit MxOy từ kim loại M và Oxi,từ đó suy ra năng lượng mạng lưới của MxOy.

2/ Dùng hệ thức thu được ,hãy tính năng lượng mạng lưới của Na2O , MgO và Al2O3.

Cho biết số liệu ở 25oC:

+ Entanpi tạo thành chuẩn (kJ.mol-1):

              của Na2O -415,9 ; MgO : -601,6 ; Al2O3: -1676,0

+ Năng lượng ion hóa chuẩn (kJ.mol-1‑).

             Na → Na+ + 1e : 492; Mg → Mg2+ + 2e : 2188; Al→ Al3+ + 3e : 5139.

+ Entanpi thăng hoa chuẩn (kj.mol-1).

             Na: 107,5 ; Mg: 147,1 ; Al: 330

+ Năng lượng liên kết (kJ.mol-1):   O2 = 498.

+ Năng lượng nhận hai điện tử: (kJ.mol-1). :     O + 2e → O2- : 710

Bài 2:              Nhiệt  động

 Hằng số nhiệt động (250C) của một số chất trong bảng dưới đây:

                                  Hằng số nhiệt động của một số chất


 

∆H0(kcal/mol)

∆Go(kcal/mol)

∆So(cal/mol.độ)    

H2O(hơi)

-57,79

-54,6

45,1

Li2O(rắn)

-142,2

-133,8

8,96

Na2O(rắn)

-99,7

-90,0

17,4

K2O(rắn)

-64,6

-76,9

22,5

LiOH(rắn)

-116,45

-106,1

12,0

NaOH(rắn)

-112,23

-100,19

11,9

KOH(rắn)

-101,52

-90,56

18,86

1/ Hãy tính ∆H0(kcal/mol), ∆Go(kcal/mol), ∆So(cal/mol.độ) đối với phản ứng nhiệt phân LiOH , NaOH, KOH:

                             2MOH (rắn) ↔ M2O (rắn) + H2O(hơi)

2/ Từ dữ kiện thu được hãy nêu nhận xét về độ bền nhiệt của các hidroxit nêu trên.

3/ Hỏi ở 500oC và ở 1000oC các hợp chất trên đã có khả năng bị phân hủy hay chưa? Giả thiết rằng  không biến đổi theo nhiệt độ.

Bài 3:  

Hằng số nhiệt động của một số chất  có giá trị  như sau:

 

∆H0(kcal/mol)

∆Go(kcal/mol)

∆So(cal/mol.độ)    

CO2 (khí)

-94,05

-94,06

51,06

Li2O(rắn)

-142,2

-133,8

8,96

Na2O(rắn)

-99,7

-90,0

17,4

K2O(rắn)

-86,4

-76,9

22,5

Li2CO3 (rắn)

-275,0

-254,7

37,4

Na2CO3 (rắn)

-270,4

-250,59

32,5

K2CO3 (rắn)

-290,5

-270,7

21,6

1/ Hãy tính ∆H0, ∆Go, ∆So đối với phản ứng:

                        M2CO3 (rắn) ↔ M2O (rắn) + CO2(khí).

2/ Từ kết quả đã tính, hãy so sánh độ bền nhiệt các chất Li2CO3, Na2CO3,K2CO3.

3/ Thử xác định nhiệt độ khi áp suất phân li bằng 1 atm .Giả sử nhiệt độ không ảnh hưởng đến ∆H và ∆S của quá trình.

Bài 4:

                     Hằng số nhiệt động của một số chất  có giá trị  như sau:

 

∆H0(kcal/mol)

∆Go(kcal/mol)

∆So(cal/mol.độ)    

CO2 (khí)

-94,1

-94,26

51,06

MgO(rắn)

-142,9

-135,3

6,7

MgCO3 (rắn)

-266

-246

15,7

CaO(rắn)

-151,9

-144,4

9,5

CaCO3 (rắn)

-288,5

-269,5

21,2

BaO (rắn)

-133,4

-126,3

16,8

BaCO3 (rắn)

-291,3

-272,2

26,8

 

Từ bảng hằng số nhiệt động của một số chất trên ở 25oC

1/ Hãy tính giá trị ∆H0, ∆Go, ∆So đối với phản ứng:

           MCO3 (rắn) ↔ MO (rắn) + CO2(khí).

2/ Sử dụng  kết quả tìm được., hãy nhận xét độ bền nhiệt của các muối cacbonnat kim loại kiềm thổ.

3/ Hãy xác định ở nhiệt độ nào các muối đó bị phân hủy khi áp suất phân li là 1 atm?

Câu 5:

Mn2O7 là chất lỏng màu xanh thẩm,tan vào nước nguội được dung dịch A.Chia A làm 3 phần:

+Phần 1: Cô đặc dung dịch A được kết tủa B và khí D1.

+Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch AgNO3 được kết tủa A2. Cho A2 tác dụng với dung dịch BaCl2 được kết tủa A3. Lọc tách A3 , cho nước lọc còn lại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng được kết tủa A4. Lọc tách A4 , còn lại dung dịch A ban đầu.

+Phần 3: Cho tác dụng với dung dịch KOH dư rồi đun sôi được dung dịch D có màu xanh lá cây và khí D1. Thổi CO2 vào dung dịch D  được dung dịch 2 màu tím và kết tủa B.

     -Cho ¼  dung dịch D2 tác dụng với dung dịch K2SO3 đã được axit hóa bằng H2SO4 được dung dịch D3.

     -Cho ¼ dung dịch D2 tác dụng với dung dịch K2SO3 trong môi trường trung tính  được kết tủa B.

      -Cho ¼  dung dịch D2 tác dụng với dung dịch K2SO3 đã được kiềm  hóa bằng KOH được dung dịch D4.màu xanh lá cây.

      -Cho ¼  dung dịch D2 tác dụng với dung dịch HO2 đã được axit hóa bằng H2SO4 được dung dịch D5.và khí D1.

    → * Viết các phương trình phản ứng đã xảy ra và hãy cho biết các ký hiệu bằng chữ cái trong bài tập trên gồm những chất gì?

                                                               HẾT

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 Giám thị không giải thích gì thêm.

 

 

 

 

 

lich

Về trang trước   Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc ( 0 bình luận )

Gửi bình luận