Đề thi học sinh giỏi cấp trường 08-09Thứ 5, 06/01/2011 | 08:36:37 AM

PHÒNG GD VÀ ĐT THÀNH PHỐ                       ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

TRƯỜNG THCS TAM THANH                                           NĂM HỌC 2008-2009

                                                               MÔN: HOÁ HỌC LỚP 9

                                           Thời gian làm bài: 120 phút( không kể thời gian giao đề)

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Hòa tan 5,1 gam oxit của một kim loại hóa trị III cần dùng 54,75 gam dung dịch HCl 20%. CTPT của oxit kim loại đó là:

A.Fe2O3           B. Fe3O4                           C. Al2O3                                    D. Cr2O7.

Câu 2:Cho 9,2 g một kim loại M có hóa trị từ I đến III phản ứng với khí clo dư  tạo thành 23,4 gam muối . M là kim loại nào sau đây:

A. Fe                         B. Al                                  C. K                                        D. Na

Câu 3:Người ta dự định loại bỏ khí CO2 ra khỏi hỗn hợp khí CO2 và O2 bằng các chất hoặc dung dịch :

A. dung dịch NaOH           B. Nước vôi trong                          C. H2SO4   đậm đặc                    D. Vôi sống.

Câu 4: Có 3 phản ứng hóa học xảy ra theo sơ đồ sau:

A  +  HCl   → B   +   H2   ;  B  +  KOH  → C ↓  +   KCl ;  Cnung nóng  → ZnO  +  H2O

Hỏi A là chất nào trong các chất cho dưới đây:

A. ZnO                    B. Zn                      C. Zn(OH)2               D.  ZnS                 E. ZnCl2.

Câu 5: Nung 100 gam CaCO3 thu được 20,16 lít khí CO2 (ở đktc). Hiệu suất phản ứng nung vôi này là:

A.  90%                 B. 50%                         C. 100%                         D. Kết quả khác.

Câu 6: Khi thả một viên kim loại K vào dung dịch muối FeCl3 thì có hiện tượng nào xảy ra:

A. khí hiđro bay ra                                                     B. Dung dịch màu nâu nhạt dần.

 C Có kết tủa màu nâu                                               D. Cả 3 hiện tượng A,B,C.

Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 1,625 g một kim loại hoá trị II trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 0,56 l khí H2(ở đktc). Kim loại đó là:

A. Fe                      B. Zn                     C. Mg            D. Ni                 E. Pb                 F. Cu

Câu 8: Tinh thể mangan sunphat hiđrát hoá ( ngậm nước) có chưa 24,66% mangan. CTPT của tinh thể muối này là:

A. MnSO4.H2O              B. MnSO4.4H2O          C. MnSO4.5H2O           D. MnSO4.7H2O  

Câu 9: Khối lượng  dung dịch CuSO4.5H2O và dung dịch CuSO4 8% cần để điều chế 560 gam dung dịch CuSO4 16% là:

A. 40 g và 520g                    B.  80 g và 480 g                                 C. 100 g và 460 g               D. 120 g và 440 g

Câu 10. Cho 112 ml khí CO2 (đktc) bị hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch Ca(OH)2 thu được 0,1 gam kết tủa.Nồng độ mol/l của dung dịch nước vôi là:

A. 0,015M                     B. 0,018M                        C. 0,016M                            D. Kết quả khác

Câu 11.: Đốt cháy nhôm trong bình khí clo .Sau phản ứng thấy khối lượng chất khí trong bình tăng lên 7 gam.Khối lượng nhôm đã phản ứng:

A. 1,8 gam                    B. 2,8 gam                             C. 3,8 gam                                   D. Kết quả khác
Câu 12: Cho 27 gam kim lại hóa trị III tác dụng với khí clo dư thu được 133,5 gam muối .Kim loại đó là:

A. Fe                            B. Al                                 C. Cr                        D. Pb                      E. Na

B/ PHẦN TỰ LUẬN (14 điểm)

Câu 1:( 2 điểm)

a) Trộn lẫn các dung dịch sau, có hiện tượng gì xảy ra? Viết PTHH nếu có và giải thích?

             1.Kaliclorua  + bạc nitrat                                             3.Nhôm sunfat   + Bari nitrat                                                    

           2.kali cacbonat   + axit sunfuric                                   4.  sắt II sunfat   +  natri clorua                                                              

b) Viết các PTHH ( nếu có ) giữa :

   1. Fe3O4   + HCl                      3.    Ca(OH)2   + FeCl3               5.NaOH    + CaSO4

   2. Na2O2  + H3PO4                 4.   Fe3O4  + H2SO4                     6. NaCl   + Al(OH)3 .

Câu 2:  ( 2 điểm)

Nung nóng đồng trong không khí một thời gian thu được chất rắn A, hòa tan A bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch B và khí C. Khí C tác dụng với dung dịch KOH tạo ra dung dịch D. D vừa tác dụng với dung dịch BaCl2 , vừa tác dụng với dd NaOH.Cho B tác dụng với dung dịch KOH.Viết các PTHH xảy ra ghi rõ điều kiện trạng thái.

Câu 3: (1 điểm)

Hãy nêu 8 hợp chất có chứa K và Na có ứng dụng gì  trong thực tế và trong nhiều lĩnh vực khác nhau( gọi tên các chất) theo các cách khác nhau nếu có?

Câu 4:( 2 điểm)

a/Thực hiện các phản ứng sau theo chuỗi chuyển hóa có sơ đồ bên dưới. Ghi rõ điều kiện trạng thái nếu có.

                             Al2O3      Al2(SO4)3                                ↔     NaAlO2

Al                      Al                 ↓                                       Al(OH)3  

                             AlCl3     Al(NO3)3                                             Al(NO3)3.

b/ Hãy phân biệt các chất khí sau ra khỏi hỗn hợp: N2, O2, H2, NO, NO2, H2S,CO2 , SO2.

Câu 5: ( 2 điểm)

a/ Viết 6 phương trình hóa học khác nhau điều chế NaCl thỏa mãn với:

           BaCl2  +  ?             --------->  NaCl   +  ?

b/ Cho 17 gam oxit của kim loại M hóa trị III tác dụng hết với dung dịch H2SO4 (l) thu được 57 g muối sunfat. Tìm M.

Câu 6:( 2 điểm)

Dẫn 9,86 l  khí CO

lich

Về trang trước   Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc ( 0 bình luận )

Gửi bình luận


Các tin bài khác