ĐỀ THI CHỌN HSG TỈNH LẠNG SƠN LỚP 11 -2011Thứ 3, 29/03/2011 | 00:01:10 AM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

    LẠNG SƠN                       LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2010-2011

ĐỀ CHÍNH THỨC                          

                            Môn thi:Hóa học (Chuyên)

                            Ngày thi: 29/03/2011

                Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

                   (Đề thi gồm có 07 câu, 02 trang)

Câu 1(4 điểm):

a.Nhận xét sự biến đổi năng lượng liên kết giữa các nguyên tử trong các đơn chất halogen.Giải thích tại sao lại có sự biến đổi đó.

   Halogen                            F-F       Cl-Cl        Br- Br         I – I

   Năng lượng liên kết X-X   159         243           192            151

(25oC,1 atm)(kJ/mol)

b. Tại sao nước đá cứng và nhẹ hơn nước lỏng,khi nước đá nóng chảy thì có hiện tượng co thể tích.

c. Cho biết trạng thái lai hóa của nguyên tố trung tâm,viết công thức cấu tạo và cho biết cấu trúc không gian của các phân tử SiO2,BeH2,SeCl2,SO3,NCl3,NO2.

d. Hợp chất đinitơ ddifflo (N2F2) có hai đồng phân (A) và (B).Trong đó (A) là phân tử phân cực ,(B) là phân tử không phân cực.

   Hãy viết công thức cấu tạo của A và B,chỉ rõ các góc liên kết và giải thích.

 

Câu 2(3,75 điểm):

1.Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

   a.OF2  + Cu →                                          b. HCl + O3

   c. FeSO4 + H2O2 + H2SO4.→                   d. FeCl3 + H2S →

   e. SO3   + NH3                                     f. (NH4)2SO4 + NaNO3  to

   g.CaOCl2  + CO2 + H2O→                        h.NaSiO3 + HF →

   i.K2SO3 + KMnO4 +KHSO4                  k.Ca3(PO4)2 + SiO2 + C to

 

2. Chỉ dùng chất chỉ thị phenolphtalein , hãy phân biệt các dung dịch NaHSO4,Na2CO3 ,AlCl3,Fe(NO3)3 , NaCl,Ca(NO3)2.

 

3.Có 2 dung dịch A và B. Mỗi dung dịch chỉ chứa 2 cation và 2 anion trong số các ion sau:

Ion:    K+      Mg2+       NH4+       H+      Cl-    SO42-    NO3-    CO32-.

Mol:  0,15   0,10          0,25       0,20    0,10  0,075   0,25      0,15

Xác định các ion trong từng dung dịch.Tính khối lượng chất tan trong mỗi dung dịch và khối lượng sản phẩm thu được khi cho dung dịch A tác dụng với dung dịch B.

 

Câu 3(3 điểm):

1.Đốt cháy hoàn toàn 1,6 gam kim loại M thuộc nhóm IIA trong lượng dư không khí(giả thiết chỉ có oxi và nitơ) được chất rắn A(không  có peoxit).Hòa tan hoàn toàn A vào nước được dung dịch B và 448 ml khí D(đktc).Thổi CO­2 dư vào dung dịch B được 6,48 gam muối.Viết các phương trình hóa học xảy ra,xác định kim loại M và khối lượng chất rắn A.

2.Cho cân bằng:     N2O4(k)      2NO2(k) ở pha khí.

Trong một bình chân không thể tích 0,5 lít,được duy trì ở 45oC,có 3.10-3 mol N2O4 nguyên chất.Khi cân bằng được thiết lập,áp suất trong bình là 0,255 atm.Xác định đọ phân hủy của N2O4 ở nhiệt độ này và hằng số cân bằng KP­.

-Tính biến thiên entropi của phản ứng biết biến thiên entanpi của phản ứng phân hủy N2O4 là 72,8 kJ.mol-1.

 

Câu 4(3 điểm):

1.Viết cơ chế của các phản ứng sau

a. Cho propen tác dụng với hidro bromua trong điều kiện có oxi không khí và chiếu sáng.

Gọi tên sản phẩm chính của phản ứng.

b.Phản ứng este hóa giữa axit axetic và ancol etylic.

 

2. Viết các phương trình hóa học xảy ra( ứng với trường hợp tạo ra sản phẩm chính)

a/Cộng đóng vòng Đinxơ –Anđơ giữa cloropren và anđehit acrylic

b. Đồng trùng hợp giữa buta-1,3-ddien và acrylonitrin

c. Chiếu sáng hỗn hợp etylbezen và N-bromsucxinimit.

d. 2-metylpentan-2,3-điol tác dụng với axit periođic(có mặt THF).

e. Nhiệt phân canxi axetat.

 

3. Viết công thức cấu tạo các chất trong sơ đồ chuyển hóa sau đây

                  (1)     (2)     (3)      (4)      (5)       (6)

butan-2-on →  A  B  C    D     E    F.Với các tác nhân

(1) H2( Ni,to)   ; (2) +HBr   ;  (3) Mg,ete   ;  (4) +HCHO ;   (5) H3O+ ;  ( 6) PCl3.

 

Câu 5(2,5 điểm):

Axit xitric hay axit limonic có công thức cấu tạo

                                          HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH

Có các giá trị pKa là 4,76; 3,13 ; 6,4.

a/ Hãy gọi tên axit này theo danh pháp IUPAC và ghi từng giá trị pKa vào từng nhóm chức thích hợp( giải thích ngắn gọn)

b/ Đung nóng axit xitric tới 170oC thu được axit aconitic(C6H6O6).Khử axit aconitic sinh ra axit tricacbalylic( axit propan-1,2,3 –tricacboxylic).Nếu tiếp tục đun nóng axit aconitic sẽ thu được hỗn hợp axit itaconic(C5H6O4, không có đồng phân hình học) và axit xitraconic (C5H6O4, có đồng phân hình học).Hai hợp chất này chuyển hóa ngay thành các hợp chất mạch vòng có cùng công thức phân tử C5H4O3.Hãy viết sơ đồ các phản ứng xảy ra dưới dạng  công thức cấu tạo và cho biết axit aconitic có đồng phân hình học hay không.

c/Viết sơ đồ các phản ứng tổng hợp axit xitric từ axeton và các chất vô cơ cần thiết.

 

Câu 6( 1,5 điểm):

a.Trình bày phương pháp làm sạch khí etilen  có lẫn khí etan,axetilen,sunfurơ,hidro,nitơ.

b. Khi chưng cất gỗ trong nồi kín ở 400-500oC thu được hỗn hợp lỏng gồm CH3COOH,CH3OCH3,CH3OH.Hãy trình bày phương pháp tách riêng từng chất ở dạng tinh khiết.

 

Câu 7(2,25 điểm):

Oxi hóa m gam ancol đơn chức,bậc 1(A) bằng CuO, ở nhiệt độ cao được anđehit B.Hỗn hợp khí và hơi sau phản ứng được chia thành 3 phần bằng nhau: Phần 1 cho tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít H2(đktc). Phần 2 cho tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 64,8 gam Ag.Đốt cháy hoàn toàn phần 3 thu được 33,6 lít CO2(đktc) và 27gam H2O.Xác định công thức cấu tạo của A,B và tính hiệu suất phản ứng oxi hóa A thành B.

 

                    Cho: Mg =24; K=39; S= 32;N=14; C=12; O =16;

                              H =1; Ag =108; Ca =40; Cl =35,5 .

 

 

              __________________HẾT_______________________

 hoặc các bạn có thể download ở: http://www.scribd.com/doc/54043805/HSG-tinh-11-2011

Chúc các bạn học tốt

 

 

 

lich

Về trang trước   Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc ( 0 bình luận )

Gửi bình luận